บริการของเรา

 


การจัดทำบัญชี

 
จุดเด่น

พบผู้ประกอบการเป็นรายเดือน โดยผู้บริหารบริษัท (ไม่ใช้พนักงานส่งเอกสาร)
รับเอกสารเป็นรายเดือน คือ รับเอกสารเดือนใหม่และคืนเอกสารของเดือนเก่า
ยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ต
แสดงงบการเงินเป็นรายเดือน
พบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการ

วางระบบบัญชี

 
จุดเด่น

 มีกระบวนการทำงานหลากหลายรูปแบบ แปรผันตามความต้องการของลูกค้า
ทีมทำงานผู้บริหาร PROTAX ลงมือทำเอง ไม่ใช้ผู้อื่นรับงานต่อ
มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานบัญชี
แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ ทุกเดือน
ระยะเวลาการทำงาน อยู่ในเวลาที่ตกลงกัน

วางแผนภาษีอากร

 
จุดเด่น

 ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
พบและเจรจากับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตามประเด็นที่ตรวจสอบ
การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม
วางแผนภาษีอากร เช่น การทำ TAX MAP ของธุรกิจ เป็นต้น
มีบริการ Update กฎหมายใหม่ของกรมสรรพากร