เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท

กิจการก่อตั้งประมาณปี 2545 เพื่อทำธุรกิจบริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ โดยจดทะเบียนอยู่ในรูปแบบคณะบุคคล จนกระทั่งในปี 2548 เปลี่ยนรูปแบบโดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด โดยความตั้งใจที่จะเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำ นำเสนอข้อมูล รายงานผลทางบัญชีและภาษีอากร ให้เป็นใน เชิงรุก ที่ต้องการให้บัญชีสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันต่อเวลา เพื่อช่วยแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานและการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้ และในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ลำดับที่ 82 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวิสัยทัศน์ (Vision)

• เป็นบริษัทบริการด้านบัญชีและภาษีอากร ที่มีคุณภาพและระบบการจัดการที่ดี


พันธกิจ (Mission)

• เป็นผู้นำในบริการด้านบัญชีและภาษีอากร
• มีมาตรฐานการบริการและบริการมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า


เป้าหมาย (Goal)

• บริษัทจะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการด้านการบัญชีและภาษีอากร สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
• สร้างตลาดความแตกต่างด้านการให้บริการ

 

ผู้บริหาร

1. นายวิทูร ศรีจรัสสิน กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีอากร-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) / ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) / ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (CA) มีประสบการณ์ทำงานดังนี้

ปี 2538-2540 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานไชยยศ
ปี 2541 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
ปี 2542-2543 ผู้จัดการแผนกบัญชีวิเคราะห์ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด
ปี 2544 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร บริษัท แท็กซ์รีเสิร์ชเซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้บริหาร

2. นส.จันทิมา ฮกเจริญ ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและภาษีอากร-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) / ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) 

บริการด้านต่างๆ1. งานจดทะเบียนธุรกิจ
เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,เปลี่ยนแปลงต่าง,เลิกและชำระบัญชี,ขอเลขผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
 


2. งานบัญชีและภาษีอากร
เช่น การจัดทำบัญชีรายเดือน,ยื่นแบบภาษีต่างๆ,การตรวจสอบความถูกต้องของภาษีและพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เป็นต้น


3. งานที่ปรึกษา
เช่น การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานบัญชี,การตอบคำถามบัญชีและภาษีอากรและการทำ Tax Map เป็นต้น